9. Mateřská škola Písek

Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření Mapa školy 2022 v 9. MŠ

Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření Mapa školy 2022 v 9. MŠ

Vážení rodiče,

na jaře 2022 v naší mateřské škole proběhlo dotazníkové šetření Mapa školy. Níže Vám předkládáme stručné výsledky tohoto dotazníkového šetření zpracované na základě analytické zprávy společnosti SCIO.

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že většina rodičů je se školkou  velmi spokojena. Ve srovnání s celkovým průměrem  všech MŠ zapojených v celorepublikovém  šetření vychází výsledky 9. MŠ  jako výborné, v mnoha oblastech jako nadprůměrné.

Většina rodičů  neuvádí žádnou oblast, která by vyžadovala v 9. MŠ zlepšení. Rodiče chválí vstřícnost zaměstnanců MŠ k rodičům, dobrou komunikaci a informovanost, milý přístup učitelek k dětem,  příjemnou atmosféru ve třídách, jsou spokojeni s programem, akcemi i vybavením MŠ.

Přes výborný výsledek se přesto v několika dotaznících  objevilo několik podnětů, na které je třeba reagovat:

– V několika dotaznících se objevily podněty ke komunikaci mezi MŠ a rodiči. Budeme dbát na to, aby webové stránky byly  průběžně aktualizovány, a také se zaměříme na efektivnost pořádání třídních schůzek.

–  Několik rodičů vyjádřilo přání, aby byly třídy 9. MŠ věkově smíšené.  Každý ze způsobů rozdělování dětí  (podle věku či  třídy věkově smíšené) má své klady i zápory a  i mezi odborníky své zastánce i odpůrce. Věkově smíšené třídy lépe vyhovují potřebě individuálního přístupu k jednotlivým dětem, ale  jsou organizačně náročnější. Přesto  lze do jisté míry individuálním požadavkům rodičů na zařazení dítěte do určité třídy dětí vyhovět, pokud je to v možnostech MŠ. Vždy je pohlíženo na potřeby konkrétního dítěte. Také již nedochází k přesunům dětí podle věku  mezi třídami na nový školní rok, děti zůstávají  většinou po celou dobu docházky do MŠ ve stejné třídě a se stejnými učitelkami.

–  Několik rodičů uvádí nespokojenost se  složením stravy. Samozřejmě každá rodina má jiné stravovací návyky a jiné chutě. Složení stravy však plně odpovídá normám pro předškolní vzdělávání.  Jídla jsou připravována šetrným zdravým způsobem pomocí nejmodernějších technologií. Naopak mnoho rodičů stravování velmi chválí. Kladem  9. MŠ je také to, že jídla jsou připravována přímo zde v objektu MŠ a děti jsou v každodenním kontaktu s kuchařkami.

– Několik rodičů uvedlo nespokojenost s organizací odpočinku po obědě.  Rádi by měli možnost alternativy místo spaní, zvláště u předškoláků.  Děti  v MŠ nejsou v žádném případě nuceny do spaní, ale  nějaká forma odpočinku je nutná u všech dětí předškolního věku. Vzhledem k tomu, že je potřeba spánku u  jednotlivých dětí různá, je třeba respektovat alespoň nějakou dobu klidu na lůžku u všech, aby mohly usnout děti, které to potřebují. V této době paní učitelka dětem vypráví nebo čte pohádky čí příběhy, i tato doba je tedy jistou formou vzdělávání. Samozřejmě u starších  dětí je potřeba spánku i odpočinku nižší, tedy je možné po nějaké době odpočinku nahradit pobyt na lůžku klidovými činnostmi. U předškolních dětí je navíc doba odpočinku celkově zkrácena. Pokud by někdo z rodičů měl konkrétní problém s odpočinkem u svého dítěte, je nejlepší poradit se s paní učitelkou, případně s vedením MŠ.

 

Srdečně děkuji všem rodičům za vyplnění dotazníku, za vyjádření jejich názoru a také za vyslovené pochvaly, které velmi potěšily. Je to pro nás povzbuzení a zároveň i výzva, abychom se i nadále snažili přinášet Vašim dětem i Vám, rodičům, to nejlepší, co je v našich silách.

 

Bc. Helena Lenka Kučerová

 

9. Mateřská škola Písek